HIT MULTIMEDIA
×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košík
košík je prázdný

Již jsem registrovaný/á

Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Přidat / Upravit adresu
Název Kód zboží Cena Množství / Upravit DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
 

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy
Upravit způsob dopravy
 
Celkem:
0 kč
0 kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I.

Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále jen „zakázka“) a potvrzení objednávek společnosti HIT multimedia s.r.o. se sídlem Jedlová 4, 326 00 Plzeň, IČO: 29122481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, sp. zn.
  C 26721, jednající jednatelem Jiřím Kvíčalou (dále jen „zhotovitel“) a všech zástupců zhotovitele.
 2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též „zákazník“) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

Čl. II.

Uzavření smlouvy o dílo

 1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím, dále prostřednictvím webové rozhraníwww.hitmultimedia.cz (dále také „aplikace“) i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku.
 2. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání.
 3. Smlouva o dílo může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky smlouvy odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních smlouvou neupravených záležitostech se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy ČR.

Čl. III.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je zhotovení zakázky a poskytnutí služeb souvisejících s provedením zakázky, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo zhotovitelem potvrzené objednávce.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla a dále nesmí být v rozporu s právním řádem ČR. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptací objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

Čl. IV.

Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy.
 2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu stanovenou ve smlouvě o dílo.
 3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovené dílo odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
 4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo či objednávky, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
 5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V takových případech nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

Čl. V.

Smlouva o dílo uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost HIT multimedia s.r.o. se sídlem Jedlová 4, 326 00 Plzeň, IČO: 29122481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Plzni, sp. zn.
  C 26721, jednající jednatelem Jiřím Kvíčalou, dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele. Zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce, tedy způsobem blíže určeném v objednávce či smlouvě o dílo.
 2. Při vyplňování objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 3. Zhotovená zakázka bude zákazníkovi vydána až po úplném zaplacení dohodnuté ceny, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Poskytování služeb, stejně tak zhotovení díla zhotovitelem a jeho dodání zákazníkovi je omezeno pouze na území České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak.
 5. O přijetí objednávky učiněné zákazníkem aplikací bude zákazník zhotovitelem vždy informován emailem popřípadě telefonicky, a to nejpozději do 24 hodin ode dne jejího odeslání.
 6. Objednávka zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud tato podmínka nebude splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
 7. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně rušit, či jakkoliv měnit, pokud se strany nedohodnou jinak. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a dohodnutou cenu uhradit.
 8. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel bude zasílat na e-mail zadaný při objednávce uživatelem, informace charakteru obchodního sdělení a to nejvýše dvakrát měsíčně. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedený limit pro provozovatele závazný. Shora uvedené platí za předpokladu, že s takovým zasíláním zákazník vysloví při objednávce souhlas.
 9. Zákazník poskytuje zhotoviteli své osobní údaje, které jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků zhotovitel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo zástupci zhotovitele, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro realizaci díla.

Čl. VI.

Záruka kvality zakázky

 1. Zhotovitel dodá zakázku zákazníkovi, co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro takovou objednávku a dílo.
 2. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v objednávce, či ceníku platném v den uzavření smlouvy či odeslání objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak.
 3. Nebezpečí škody či nahodilé zkázy na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky zákazníkovi. Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na zákazníka až úplným zaplacením dohodnuté ceny.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, kinofilmu, datového nosiče, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil a tento i přes výslovné upozornění trvá na zhotovení zakázky.

Čl. VII.

Reklamační řád

 1. Reklamace přeneseného fotografického obrazu či předmětu s přeneseným obrazem:

1. k reklamaci zákazník musí zhotoviteli poskytnout předlohu, ze které byl přenos obrazu uskutečněn, dále pak též poškozený, nebo zničený předmět s přeneseným fotografickým obrazem, včetně objednávky.

  1. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného zpracování byl obraz přenesen či dílo zhotoveno v neodpovídající kvalitě, tedy dle objednávky zákazníka, nebo poškození, či zničení díla způsobil zhotovitel, bude takové dílo zhotoveno či přepracováno zdarma. Vadné dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
  2. Reklamace nebude uznána v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

Čl. VIII.

Lhůty k vyřízení reklamace

Čl. IX.

Další ustanovení

 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se zákazník převzít zakázku bezodkladně poté, co mu bude oznámeno, že zakázka je zhotovena a připravena k vyzvednutí.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky
  i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech, apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
 8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy či akceptaci objednávky zhotovitelem. Zákazník může shora uvedený souhlas kdykoli, bez udání důvodů, písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

X.

Čl. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku (v případě zákazníků, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uplatnili na daňovém dokladu zadání IČO).
 4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi či po jejich zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele.
 6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 11.12. 2011
 7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.